Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Thời khóa biểu tháng 8 năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 26 tháng 08 đến ngày 30 tháng 08 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 26/08)
Thứ 3
(ngày 27/08)
Thứ 4
(ngày 28/08)
Thứ 5
(ngày 29/08)
Thứ 6
(ngày 30/08)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 5 K17 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
2 KTCBMA 5  K17 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A203)
Quản trị tác nghiệp
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
3 HDDL 5 K17 Sáng Các dân tộc Việt Nam
(Phòng A202)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A202)
Văn học dân gian Việt Nam
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A202)
 
4 QTKS 6 K18 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
5 KTCBMA 6 K18 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A203)
Quản trị tác nghiệp
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
6 HDDL 6 K18 Sáng Các dân tộc Việt Nam
(Phòng A202)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A202)
Văn học dân gian Việt Nam
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A202)
 
7 HIC2019A1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Tiếng Anh
(Phòng A202)
Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Tiếng Anh
(Phòng A202)
 
8 HIC2019B1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
Tiếng Anh
(Phòng A203)
Tiếng Anh
(Phòng A203)
Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
 
9 HIC2019C1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Hội trường T1)
Tiếng Anh
(Hội trường T1)
Giáo dục chính trị
(Hội trường T1)

Giáo dục

chính trị
(Hội trường T1)

Giáo dục chính trị
(Hội trường T1)
 
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO  
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h45            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h15          
                   

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 08 đến ngày 23 tháng 08 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 19/08)
Thứ 3
(ngày 20/08)
Thứ 4
(ngày 21/08)
Thứ 5
(ngày 22/08)
Thứ 6
(ngày 23/08)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 5 K17 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
2 KTCBMA 5  K17 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
3 HDDL 5 K17 Sáng Văn học dân gian
(Phòng A202)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A203)
Văn học dân gian
(Phòng A202)
Các dân tộc VN
(Phòng A202)
 
4 QTKS 6 K18 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
5 KTCBMA 6 K18 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A203)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
6 HDDL 6 K18 Sáng Văn học dân gian
(Phòng A202)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A203)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A203)
Văn học dân gian
(Phòng A202)
Các dân tộc VN
(Phòng A202)
 
7 HIC2019A1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Tiếng Anh
(Phòng A202)
Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Giáo dục chính trị
(Phòng A202)
Tiếng Anh
(Phòng A202)
 
8 HIC2019B1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
Tiếng Anh
(Phòng A203)
Tiếng Anh
(Phòng A203)
Giáo dục chính trị
(Phòng A203)
 
9 HIC2019C1 K19 Chiều Giáo dục chính trị
(Hội trường)
Tiếng Anh
(Hội trường)
Giáo dục chính trị
(Hội trường)
Tiếng Anh
(Hội trường)
Tiếng Anh
(Hội trường)
 
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO  
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h45            
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h15          
                   

 

THỜI KHÓA BIỂU
(Áp dụng từ ngày 12 tháng 08 đến ngày 16 tháng  08 năm 2019)
TT Chuyên ngành Buổi Thứ 2
(ngày 12/08)
Thứ 3
(ngày 13/08)
Thứ 4
(ngày 14/08)
Thứ 5
(ngày 15/08)
Thứ 6
(ngày 16/08)
Ghi chú
Lớp Khóa
1 QTKS 5 K17 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
2 KTCBMA 5  K17 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A202)
Quản trị tác nghiệp
(Phòng A202)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A202)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
3 HDDL 5 K17 Sáng Các dân tộc VN
(Phòng A203)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A203)
Nghỉ ôn tập Tổ chức sự kiện
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A203)
 
4 QTKS 6 K18 Sáng Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ nhà hàng
(Phòng TH Nhà hàng)
Nghiệp vụ lễ tân
(Phòng TH Khách sạn)
Quản trị lễ tân
(Phòng  A203)
Quản trị buồng khách sạn
(Phòng TH Khách sạn)
 
5 KTCBMA 6 K18 Sáng
Thương phẩm và an toàn thực phẩm
(Phòng A202)
Quản trị tác nghiệp
(Phòng A202)
Sinh lý dinh dưỡng
(Phòng A202)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
Kỹ thuật pha chế đồ uống
(Phòng TH Nhà hàng)
 
6 HDDL 6 K18 Sáng Các dân tộc VN
(Phòng A203)
Tổ chức sự kiện
(Phòng A203)
Nghỉ ôn tập Tổ chức sự kiện
(Phòng A202)
Nghiệp vụ lữ hành
(Phòng A203)
 
7 HIC2019A1 K19 Sáng Truyền thông tập thể
(NTĐ Trần Bình)
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hoạt động tập thể
(NTĐ Trần Bình)
Kĩ năng giao tiếp
(NTĐ Trần Bình)
Học tập ngoại khóa, viếng Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám Kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tệ nạn xã hội
(NTĐ Trần Bình)
 
8 HIC2019B1 K19 Sáng Truyền thông tập thể
(NTĐ Trần Bình)
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt hoạt động tập thể
(NTĐ Trần Bình)
Kĩ năng giao tiếp
(NTĐ Trần Bình)
Học tập ngoại khóa, viếng Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám Kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tệ nạn xã hội
(NTĐ Trần Bình)
 
Ghi chú:                    PHÒNG ĐÀO TẠO  
  Buổi sáng: Từ 7h45 đến 11h45          
  Buổi chiều: Từ 13h15 đến 17h15        
                   

 

 
Back to top