Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp 2018 hệ cao đẳng chính quy khóa 3 (2015 - 2018)

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

-----------------------

 

                     Số: 05/KH - HIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP 2018

 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 3 (2015-2018)

 

          Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch đào tạo khóa học 2015-2018. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực tập, ôn và thi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 3 các chuyên ngành Quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị mạng máy tính như sau:

 

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

02/04à07/04/2018

- Tập trung sinh viên khóa 3, rà soát tình hình học tập, điểm, chuyên cần…..
- Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp

- Thông báo địa điểm thực tập, dự kiến khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, Novotel,  Crowne Plaza West Hà Nội 

- Phòng Đào tạo

- Các Khoa chuyên ngành

- Sinh viên khóa 3 (QTKS, KTCBMA, QTMMT)

2

09/04à14/04/2018

- Sinh viên hoàn thành học phí, và các khoản đóng góp trong cả khóa học

- Sinh viên nhận các loại giấy tờ, tài liệu thực tập (chỉ cấp giấy cho sinh viên đã hoàn thành các khoản đóng góp, và chương trình học).

- Sinh viên làm cam kết thực tập

- Sinh viên gặp Giáo viên hướng dẫn thực tập

- Phòng Đào tạo

- Giáo viên hướng dẫn

- Sinh viên khóa 3 (QTKS, KTCBMA, QTMMT)

3

16/04à09/06/2018

Sinh viên đi thực tập tại cơ sở

Giáo viên hướng dẫn kết hợp nhà trường và cơ sở thực tập quản lý

4

11/06à16/06/2018

Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp và lệ phí ôn + thi tốt nghiệp (sẽ có thông báo cụ thể)

- Giáo viên hướng dẫn báo cáo kết quả thực tập

- Sinh viên khóa 3 (QTKS, KTCBMA, QTMMT) nộp báo cáo hoàn thành

5

18/06 à26/06/2018

- Xét duyệt điều kiện dự thi của sinh viên (Sinh viên đủ điều kiện dự thi phải đạt được các điều kiện sau: Hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định, Hoàn thiện các khoàn đóng góp trong khóa học, lệ phí thi và ôn thi tốt nghiệp, không nợ môn, đủ điểm tất cả các môn, điểm phải đạt yêu cầu tổng kết > 5 và hoàn thành báo cáo thực tập)

- Ôn thi tốt nghiệp các môn (Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, thực hành chuyên ngành)

- Ban giám hiệu

- Phòng Đào tạo

- Giáo viên các khoa chuyên môn

- Sinh viên khóa 3 (QTKS, KTCBMA, QTMMT)

6

29/06à30/06/2018

Tổ chức thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2015-2018

- Hội đồng thi tốt nghiệp và các hội đồng giúp việc

- Sinh viên khóa 3 (QTKS, KTCBMA, QTMMT) đủ điều kiện dự thi

7

10/07à10/08/2018

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp, nhận đơn phúc khảo bài thi, công bố danh sách tốt nghiệp chính thức, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (sinh viên nhận bằng tốt nghiệp chính thức sau 1 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp)

- Hội đồng thi tốt nghiệp và các hội đồng giúp việc

- Phòng Đào tạo

           

            Đề nghị các Phòng, Khoa chuyên môn, cán bộ chuyên trách, giáo viên hướng dẫn và toàn thể sinh viên khóa 3 nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, mọi thắc mắc liên hệ Cô Nguyễn Thị Thắm: 0984.413.839

PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

                             Nguyễn Thị Thắm

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Ánh

 

                                             

Tin tức khác

 
Back to top