Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

HANOI INTERNATIONAL COLLEGE

Tiến độ đào tạo

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI
-------------------------
TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO              
                    NĂM HỌC 2018-2019            
               
Stt Bitmap Bitmap Bitmap
Tháng

Tuần
Từ ngày
Đến ngày

 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52
                                         Từ ngày
Đến ngày
13 20 14 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27   10 17 24 1 8 15 22 29
KHÓA  16 26 19 31 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25 30 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 16 23 30 7 14 21 28 31
1 K4-QTKS HKV Các môn học/mô đun chuyên ngành  Ôn thi Thi học kỳ Nghỉ tết nguyên đán HKVI Thực tập cơ sở/Thực tập tốt nghiệp Ôn thi
TN
Thi TN NGHỈ HÈ
2 K4-KTCBMA HKV  Các môn học/mô đun chuyên ngành  HKVI Thực tập cơ sở/Thực tập tốt nghiệp
3 K5-QTKS HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành  HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành Ôn thi thi học kỳ Tổng kết năm học
4 K5-KTCBMA HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành  HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành
5 K5-HDDL HKIII Các môn học/mô đun cơ sở ngành  HKIV Các môn học/mô đun chuyên ngành
6 K6-QTKS HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành NGHỈ HÈ
7 K6-KTCBMA HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
8 K6-HDDL HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
9 K6-KTDN HKI Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
10 K6-QTDNV&N HKI  Các môn học chung HK II Các môn học/mô đun cơ sở ngành
11 NGOẠI NGỮ HKV K4-QTKS Tiếng Anh chuyên ngành 2     Thi NGHỈ HÈ
12 HKV K4-KTCBMA Tiếng Anh chuyên ngành 2    
13 HKIII K5-QTKS Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành HK IV K5-QTKS Tiếng Anh chuyên ngành
14 HKIII K5-KTCBMA Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành HK IV K5-KTCBMA Tiếng Anh chuyên ngành
15 HKI K6-Tiếng Anh cơ bản các chuyên ngành HK II K6-Tiếng Anh giao tiếp
                                                                                             
                                                                                                               
    Khai bế giảng       Ôn rhi           Môn chung   Môn học/ mô đun                                                  
                                                      đào tạo nghề                                                  
                                                                                                                     
                                                                                                               
                Thi tốt nghiệp (kiểm tra        Nghỉ hè/ lễ   Lao động/ngoại khóa   Thực tập tại doanh                                                
           kết thúc học kỳ)                                         nghiệp                                                          
            HIỆU TRƯỞNG                                           PHÒNG QL ĐÀO TẠO          
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
            TS. Dương Văn Thắng                                           Nguyễn Văn Ánh          
                                                                                                                     

 

Tin tức khác

 
Back to top